ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SEKCE „zásady ochrany osobních údajů“

V případě, že nám poskytnete své osobní údaje, prosíme, abyste v registraci vždy zaškrtli políčko se souhlasem a seznámili se se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou trvale umístěny na těchto webových stránkách v této sekci.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů je společnost Cinema Casting s.r.o., IČO: 24788929, se sídlem Pstružná 821/2, 104 00 Praha 10 – Uhříněves (dále jen „společnost“).
 1. Subjektem údajů je zájemce o služby společnosti.
 1. Účelem a právním základem zpracování osobních údajů je plnění všech práv a povinností ujednaných mezi subjektem údajů a společností, zejména zjištění relevantních informací o subjektu údajů, vytvoření individuáního profilu subjektu údajů a vedení individuálního profilu subjektu údajů v evidenci profilů subjektu údajů společnosti, která je určena k nabízení a poskytování vhodných nabídek subjektu údajů k účinkování v audiovizuálních dílech nebo k uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech či zprotředkování uzavření obdobné smlouvy pro subjekt údajů s třetí osobou (souhrně za účelem zprostředkování služeb v oblasti filmu a televize). Účelem zpracování osobních údajů je rovněž plnění právních povinností společnosti jako je plnění povinností vyplývající zejména z daňových a účetních předpisů. Účelem zpracování osobních údajů může také být pořízení audiovizuálního záznamu subjektu údajů a zařazení tohoto audiovizuálního záznamu do pořadu vybraného společností včetně poskytnutí výhradní licence k užití tohoto audiovizuálního záznamu v neomezeném rozsahu.
 1. Doba uložení osobních údajů je třicet (30) let ode dne jejich poskytnutí a ode dne poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů. Po uplynutí doby uložení bude vyžádán souhlas nový. Pokud nebude nový souhlas vyžádán nebo nebude udělen, budou osobní údaje vymazány a nebude tvořen ani veden žádný individuální profil subjektu údajů v evidenci subjektů údajů společnosti.
 1. Zpracovávanými osobními údaji jsou titul, jméno a příjmení, datum narození (věk), rodné číslo, telefonní číslo, email, adresa trvalého pobytu či doručování, pohlaví, výška, váha, míry, velikost bot, konfekční velikost, obvod hlavy, barva vlasů, barva očí, dovednosti včetně řidičského oprávnění, fotografie a audiovizuální záznam.
 1. Individuální profil subjektu údajů je manuálně i automaticky vytvořen pomocí elektronického formuláře, který obsahuje osobní údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů, které společnost získala v souladu s právními předpisy. Ochrana osobních údajů je technicky i organizačně zabezpečena dostupnými technickými prostředky a v souladu s právními předpisy, zejména s ZOOÚ a GDPR.
 1. Evidence profilu subjektu údajů je manuálně i automaticky vedena zejména na zabezpečeném serveru společnosti, který má zaheslovaný vstup a obsahuje zaheslovanou složku s individuálním profilem subjektu údajů, jenž je veden pod unikátním registračním číslem. Obsah zabezpečeného serveru společnosti je dostupnými technickými prostředky chráněn proti tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k individuálnímu profilu subjektu údajů je poté umožněn obchodním partnerům společnosti za účelem vymezeným v bodě 3. těchto zásad, a to prostřednictvím zaslání unikátního registračního čísla s fotografií. Dbáme na to, aby obchodní partneři společnosti dbali stejných zásad ochrany při zpracování osobních údajů jako společnost a rovněž dodržovali právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Přístup k osobním údajům je rovněž umožněn v souladu se zvláštním zákonem třetím stranám, které mají zákonné oprávnění je vyžadovat. Osobní údaje subjektu údajů mohou být za účelem vymezeným v bodě 3. těchto zásad vedle společnosti zpracovány též zpracovatelem, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřenými v souladu s právními předpisy mezi zpracovatelem a společností, jakožto správcem osobních údajů.
 1. Evidence v listinné podobě. Osobní údaje subjektů údajů dobrovolně poskytnuté v listinné podobě, společnost uchovává v uzavřené uzamykatelné skříni umístěné v sídle společnosti, do níž má přístup pouze statutární orgán společnosti. Osobní údaje subjektů údajů zaznamenané v listinné podobě jsou poté manuálně přeneseny do elektronického formuláře a zpracování osobních údajů probíhá dle bodu 6. a 7. těchto zásad.
 1. Osobní údaje nezletilých subjektů údajů zpracovává společnost v souladu s právními předpisy, zejména s ZOOÚ a GDPR, a to pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců těchto subjektů údajů, a to pouze v nezbytmě nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty. Společnost dbá o zvláštní ochranu těchto osobních údajů. Tato zvláštní ochrana se zejména vztahuje na používání osobních údajů nezletilých subjektů údajů, když společnost nevytváří ani neeviduje individuální profil nezletilého subjektu údajů, ale vede tyto osobní údaje pod individuálním profilem zákonného zástupce takového subjektu údajů pod unikátním registračním číslem do doby dosažení zletilosti.

 

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má:

 1. právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 2. právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
 3. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 6. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Práva subjektu údajů dle písmene a) až f) se uplatňují u správce osobních údajů či u zpracovatele osobních údajů (je-li s ním uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů) prostřednictvím písemného dopisu zaslaného na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu společnosti info@cckodesova.cz, resp. přes kontaktní formulář na webových stránkách společnosti.

V případě výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůže společnost garantovat řádné a úplné poskytování služeb subjektu údajů ze strany společnosti.

V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 1. Při zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (označován jako „ZOOÚ“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (označován jako „GDPR“).
 1. Autorské právo - obsah těchto zásad ochrany osobních údajů nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám bez souhlasu jeho autora.